Facebook
ДГ №171 "Свобода"
Детска градина в град София

Документи

Правилник за дейността на ДГ 171, 2021;2022г. 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел І

Предмет на правилника

 

Чл. 1. (1) Този правилник урежда устройството и дейността, функциите, организацията, управлението и финансирането на ДГ №171  „Свобода“.

(2)  Настоящият правилник се издава на основание чл.28, ал.1, т.2 във връзка с чл. 263 ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

(3) С този правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, съобразно конкретните условия в ДГ  №171  „Свобода“.

(4) С правилникът се определя организацията на педагогическия процес; правата и задълженията на участниците в него.

(5) Правилникът е задължителен за всички лица, намиращи се на територията на ДГ   №171  „Свобода“: педагогически и непедагогически персонал, специалисти по дейности извън ДОС, родители и други лица, извършващи епизодични дейности.

Чл. 2. (1) ДГ   №171  „Свобода“ е институция в системата на предучилищното образование.

(2) Участниците в образователния процес  в ДГ  №171  „Свобода“ са децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти, както и родителите.

(3) Участниците в образователния процес и институциите в системата на предучилищното и училищното образование си партнират с общината и с другите заинтересовани страни.

(4)  Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.

 

 

Раздел ІІ

Принципи на предучилищното образование в ДГ  №171  „Свобода

Чл. 3. (1) Предучилищното образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.

(2) Предучилищното образование е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:

 1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;
 2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
 4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
 5. запазване и развитие на българската образователна традиция;
 6. хуманизъм и толерантност;
 7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
 10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
 11. ангажираност на държавата и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

Раздел ІІІ

Цели на предучилищното образование в ДГ  №171  „Свобода

Чл. 4. (1) Основните цели на предучилищното образование в ДГ  №171  „Свобода“ са:

 1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието му и реализацията му;
 6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

(2) ДГ  №171  „Свобода“  провежда политики за повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на  деца от задължителна подготовка в детската градина и  в училището.

Чл. 5. ДГ  №171  „Свобода“  осигурява условия за ранно детско развитие и подготовка на децата за училище.

 

Раздел ІV

Право на образование.

Задължително предучилищно  и училищно образование

Чл. 6. (1) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот.

(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.

Чл. 7. (1) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл.67 от ЗПУО, а държавата и общината се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

(2) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

(3) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(4) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл. 8. (1) Задължителното предучилищно образование в ДГ  №171  „Свобода“    е безплатно за децата.

(2) Задължителното предучилищно образование в ДГ  №171  „Свобода“  е безплатно за:

 1. българските граждани;
 2. гражданите на друга държава членка;
 3. гражданите на трети държави:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и за членовете на техните семейства;

в) приети по актове на Министерския съвет;

г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;

д) за които това е предвидено в специален закон;

е) търсещи или получили международна закрила в страната.

(3) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение на децата за задължителна подготовка в ДГ  №171  „Свобода“   при условията и по реда за българските граждани.

(4) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата.

(5) Извън случаите по ал. 2 граждани на трети държави, навършили задължителната предучилищна възраст, се обучават в  ДГ  №171  „Свобода“   срещу заплащане на такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 9. (1) Предучилищното образование в Република България и в частност в ДГ  №171  „Свобода“   е светско.

(2) В системата на предучилищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.

Чл. 10. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина по негов избор, доколкото в ЗПУО и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.

(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители.

Глава втора

ЕЗИК В ДЕТСКА ГРАДИНА  №171  „Свобода“

Чл. 11. (1) Официалният език в системата на предучилищното образование е българският.

(2) Предучилищното образование в ДГ  №171  „Свобода“  се осъществяват на български език.

(3) Изучаването и използването на българския език в системата на предучилищното образование е право и задължение на всеки български гражданин.

Чл. 12. (1) На децата в ДГ  №171  „Свобода“   се осигуряват условия за усвояване на български книжовен език.

(2) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца, които се обучават в ДГ  №171  „Свобода“.  

(3) Усвояването на българския книжовен език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч.

Чл. 13. Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на предучилищното образование чрез:

 1. обучение по образователното направление „Български език и литература“;
 2. обучение по останалите образователни направления по които обучението се осъществява на български език;
 3. процеса на общуване в детската градина.

Чл. 14. За децата, за които българският език не е майчин, се създават допълнителни условия за усвояването му с цел подпомагане на образователната интеграция при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език.

Чл. 15. Когато в ДГ  №171  „Свобода“ се обучават деца в задължителна предучилищна възраст, търсещи или получили международна закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците се осигурява при необходимост допълнително обучение по български език при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език и в държавния образователен стандарт за финансирането на институцията.

Чл. 16. Усвояването на българския книжовен език се изразява в:

 1. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование по образователно направление Български език и литература;
 2. спазване на книжовноезиковите норми в процеса на предучилищното образование при дейностите по различните образователни направления, в които обучението се осъществява на български език, както и в заниманията по интереси;
 3. спазване на книжовноезиковите норми в системата на предучилищното образование при общуването на учителите, директора и другите педагогически и непедагогически специалисти с децата.

Чл. 17. Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението по образователни направления.

Чл. 18. Спазването на книжовноезиковите норми в  се подпомага и контролира от учителите и другите педагогически специалисти.

 

Глава трета

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

Чл. 19. (1) Държавните образователни стандарти са съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното постигане.

(2) Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование са за:

 1. предучилищното образование;
 2. усвояването на българския книжовен език;
 3. учебния план;
 4. общообразователната подготовка;
 5. профилираната подготовка;
 6. придобиването на квалификация по професия;
 7. приобщаващото образование;
 8. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
 9. оценяването на резултатите от обучението на учениците;
 10. информацията и документите;
 11. институциите;
 12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 13. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
 14. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 15. управлението на качеството в институциите;
 16. инспектирането на детските градини и училищата;
 17. финансирането на институциите;
 18. нормирането и заплащането на труда;
 19. организацията на дейностите в училищното образование.

(3) Държавният образователен стандарт  за предучилищно образование е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението и определя:

 1. образователните направления, по които се осъществява предучилищно образование;
 2. целите и съдържанието на отделните образователни направления;
 3. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление в отделните възрастови групи.

Глава четвърта

ДЕТСКА ГРАДИНА №171  „СВОБОДА“ КАТО ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел I

Определение и статут

Чл 20. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 10 месечна възраст до постъпването им в училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. ( Чл. 24. ал 1 от ЗПУО)

Чл. 21. (1) Детска градина № 171 „Свобода“ е юридическо лице.

(2) ДГ №171  „Свобода”притежава банкова сметка, данъчен номер и шифър по Булстат.

(3) Детската градина притежава обикновен собствен печат.

Чл. 22. Детска градина № 171 „Свобода“  е общинска детска градина.

Чл.23. Адрес на детската градина : ул.”Петко Д. Петков” № 14, ж.к.”Свобода” гр.София -1231

Чл. 24. (1) В детска градина №171 „Свобода“ официален език е българският.

(2) Детската градина създава условия за усвояването на книжовния български език.

Чл. 25. Детската градина се помещава в специално проектирана и построена за целта сграда, отговаряща на нормативните изисквания за отглеждане,възпитание,социализация и обучение на деца от яслена и предучилищна възраст.

Чл. 26. Детска градина № 171 „Свобода“ въз основа на принципа за автономията и в съответствие с нормативните актове:

            1.определя свои политики за развитието си;

 1. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове за прилагането му;
 2. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;
 3. определя със свои символи и ритуали, в съответствие с принципите на националната идентичност и култура и други отличителни знаци;
 4. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейността и.

 

Раздел II

Вид на детска градина №171  „Свобода“

 

Чл. 27. Детска градина №171 „Свобода“  е общинска детска градина с дванадесет целодневни групи.

            Чл. 28. Базата на ДГ №171 „Свобода“  е общинска публична собственост.

 

Глава пета

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел І

Общи разпоредби

Чл. 29. Предучилищното образование в детска градина №171  „Свобода“  полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Чл. 30. Предучилищното образование  в детска градина №171„Свобода“ се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

Чл. 31. Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Раздел ІІ

Постъпване  в детската градина и преместване от детската градина

Чл. 32. Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно.

Чл. 33. Редът за подаване на заявления и прием на деца в ДГ № 171 се определя от СО - Дирекция "Образование" и се извършва по електронен път на сайта, определен за целта http://www.kg.sofia.bg / Информационна система за обслужване на детските заведения в гр. София.

Чл.34. Директорът обявява  свободни места по възрастови групи.Същите се актуализират веднага при настъпили промени в списъчния състав по групи.

Чл.35.Списъците на приетите деца се обявяват на видно място в ДГ № 171

Чл.36. Класираните за прием деца, в срока указан в Информационната система, следва да потвърдят при директора желанието си за записване чрез попълване Заявление за прием /формуляр/ и всички съпътстващи документи.

Чл. 37. Записването се извършва от Директора или упълномощено от него лице в рамките на работното му време. Заявлението за записване се завежда в Дневник за входяща кореспонденция и се дава пореден входящ номер на родителя.

Чл.38. Директора отказва записване на дете, заявило предимство, но не го доказало със съответни документи при записване. В случая се уведомява по установения ред.

Чл.39. (1) В детската градина се приемат деца със Специални образователни потребности (СОП) и/или хронични заболявания, чрез информационната система при обявени свободни места за съответните възрастови групи .

 (2) В група в детската градина могат да се обучават до 3 деца със специални образователни потребности и до 5 с хронични заболявания.

Чл. 40. (1) Допълнителната подкрепа за деца със СОП в детската градина се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от ЕПЛР в детската градина.

 (2) ЕПЛР в детската градина се създава със заповед на директора и извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай.

Чл. 41. При прием, в съответствие с Наредба № 3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските заведения, се прилагат необходимите медицински документи.

Чл. 42. При постъпване медицинските документи се приемат от старшата сестра на ДГ един ден преди детето да постъпи в ДГ № 171 в рамките на работното  време.

Чл.43. Родителят се запознава с Правилника за дейността на ДГ № 171 „Свобода“ при записването на детето,удостоворява писмено, че е запознат със същия в заявлението за записване и се задължава да го спазва. При промени в Правилника родителите своевременно се запознават с него.

Раздел III

Отписване на децата от детската градина

Чл.44. Децата приети и /или посещаващи ДГ № 171 „Свобода“ се отписват с подаване на писмено заявление/декларация до директора на детската градина, в което се посочва причината за напускане и датата, от която няма да посещава ДГ № 171. В декларацията родителят декларира, че е издължил всички такси към ДГ № 171 и е получил здравната карта на детето от медицинската сестра на детското заведение. След подаването на заявлението от родителя, Директорът на ДГ № 171 отписва детето в ИСОДЗ и НЕИСПУО.

Чл. 45. Децата се отписват от ДГ № 171 при следните обстоятелства:

 1. По желание на родителите, изразено писмено;
 2. При постъпване в първи клас;
 3. При неявяване на новозаписано дете без уважителна причина до 60 дни за ясла и 30 дни за детска градина. В този случай отписването се извършва по служебен път, от ръководството, без да се уведомява родителя;
 4. При неявяване на новозаписано дете без уважителна причина до 60 дни за ясла и 30 дни за детска градина. В този случай отписването се извършва по служебен път, от ръководството, без да се уведомява родителя.
 5. При продължително отсъствие (повече от 2 месеца) от детската градина без уважителна причина.Отписва се с решение на ПС.
 6. Като административна последица при системно закъснение при взимане на детето (след 19.00ч.), неспазване и констатирани нарушения от страна на родителите на Правилника за дейността на детската градина. С решение на ПС детето се отписва.

Чл. 46. При отписване на дете от подготвителна група през учебно време (от 15.09. до 31.05.) се издава Удостоверение за преместване /образец от МОН, което се завежда с изх. № и се вписва в Книга за подлежащите на задължително обучение.

Чл. 47. При отписване на дете на родителите се връчва:

1.здравно-профилактичната медицинска карта, след направените задължителни вписвания от страна на кабинетната медицинска сестра;

 1. учебните помагала за безвъзмездно ползване;
 2. личното портфолио на детето.

 

Раздел IV

Организация на предучилищното образование

в детска градина №171  „Свобода“

Продължителност на предучилищното образование. Групи.

Чл. 48. (1) Предучилищното образование в ДГ № 171 „Свобода“ се организира в групи според възрастта на децата.

 (2) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.( Чл.24,ал.4 от ЗПУО)

(3) Децата, постъпили в първа, втора, трета и четвърта подготвителни групи се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по държавните образователни стандарти за предучилищно образование.

(4) При наличие на свободни места в детската градина и по преценка на родителя, децата навършили 2 години към началото на учебната година могат да постъпят в първа възрастова  група. (Чл. 57. От ЗПУО) В нея децата се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на министъра на образованието и науката.

(5) Когато броят на записаните деца, родени в една календара година, е недостатъчен за организирането на самостоятелна група, се сформира разновъзрастова група, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл. 49. (1)Броят на групите и броят на децата в група се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал.1, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

(3) При намаляване броя на децата в групите, по време на официални празници,ваканции,летни месеци,при аварии и  други непредвидени ситуации,се сформират сборни групи, като при възможност се спазва възрастовия признак на разпределение на групите и без да се надвишава допустимия максимален брой деца .

 

Раздел V

Организация  на учебното и неучебното време

Чл. 50. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.

(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

(3) Учебната година включва учебно и неучебно време.

Чл. 51. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

(2) Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.

(3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица.

(4) В случай на разместване на почивните дни през годината, на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда, обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.

(5) Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

Чл. 52.  Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в периода от 1 юни до 14 септември.

 

Раздел VI

Организация на деня

 

Чл. 53. (1) Предучилищното образование в ДГ № 171 „Свобода“ се осъществява при целодневна организация.

 (2) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

Чл. 54. В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

 1. условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън;
 2. условия и време за хранене – сутрешна закуска, обяд и две задължителни подкрепителни закуски – между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята;
 3. дейности по избор на детето.

Чл. 55. Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.

Чл. 56. Организацията на учебния ден за всяка детска група се изготвя от учителите на детската група и се утвърждава със заповед на директора.

Чл. 57. (1) Организацията на учебния ден включва:

 

Времево разписание

Форми и дейности

7:00 – 8:30ч.

Прием

Занимания по избор на децата

Утринно раздвижване

8:30ч. – 9:00ч.

Сутрешна закуска

9:00 – 10:30ч.

Педагогически ситуации и игри

Междинна закуска – плод

10:30 – 12:00ч.

Разходки и игри на открито/

Допълнителни двигателни и приложни дейности/ Занимания по интереси /Дейности по избор на децата/Индивидуални занимания с деца/

Празници и развлечения за децата

12:00 – 12:45ч.

Обяд

13:00 – 15:00ч.

 

Следобеден сън/ Индивидуални занимания с деца/ Работа с малки групи деца

15:30 – 16:00ч.

Подвижни игри

Следобедна закуска

16:00 – 16:30ч.

Организирани занимания и игри

Педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

16:30 – 19:00ч.

Игри, в занималнята или на двора

Свободни дейности по избор

Изпращане

(2) Организацията на престоя на децата е мобилна и вариативна, съобразена с потребностите на децата.

(3) Допуска се изменение на дневното разписание по преценка на учителите и в зависимост от сезона и индивидуалните и възрастови особености на децата.

Чл. 58. (1) Ежедневният минимален престой на децата на открито е задължителен при температура на въздуха не по-ниска от 0 градуса.

(2) Децата не се извеждат навън при силен вятър и/или дъжд и мъгла.

(3) Приемът и предаването на децата може да се осъществява и на двора на детската градина, при подходяща температура и сухо време през всички сезони на годината.

(4) През летния период организацията на учебния ден се осъществява преобладаващо на открито.

Чл.59. Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.

 

 

Раздел VII

Форми на педагогическо взаимодействие

в детска градина №171  „Свобода

Чл. 60. (1) Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето.

(2) При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на компетентностите по чл. 75, ал. 2.

(3) Детската градина осигуряват игрова дейност във всички видове организация на предучилищното образование през учебното и неучебното време.

Чл. 61. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми.

(2) Формите на педагогическото взаимодействие по ал. 1 се организират в съответствие с прилаганата в детска градина № 171 „Свобода“ програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата.

Чл. 62. (1) Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебното време по чл. 58, ал. 1 и осигуряват постигането на компетентностите по чл. 75, ал. 2.

(3) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение.

(4) Седмичното разпределение по ал. 3 се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.

Чл. 63. (1) Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на компетентностите по чл. 75, ал. 2 е:

 1. за първа възрастова група – 11;
 2. за втора възрастова група – 13;
 3. за трета възрастова група – 15;
 4. за четвърта възрастова група – 17.

(2) Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка възрастова група не може да надвишава минималния общ брой по ал. 1 с повече от пет педагогически ситуации – за целодневна организация, и с повече от две педагогически ситуации – за полудневна и почасова организация.

(3) В детските градини, които прилагат иновативни и авторски програмни системи, максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка възрастова група може да включва до две педагогически ситуации седмично над максималния общ брой по ал. 2.

Чл. 64. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 15 до 20 минути – за първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

Чл. 65. (1) В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от посочените в чл. 75, ал. 2, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето.

(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации.

(3) Допълнителните форми се организират както в учебното време по чл. 58, ал. 1, така и в неучебното време по чл. 59.

(4) Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с програмната система, прилагана в детската градина, цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата.

 

Раздел VIII

Съдържание на предучилищното образование в детската градина

Чл. 66. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Чл. 67. (1) Предучилищното образование създава условия за:

 1. цялостно развитие на детската личност;
 2. придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

(2) Компетентностите по ал. 1, т. 2 са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:

 1. Български език и литература (приложение № 1 на наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН);
 2. Математика (приложение № 2 на наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН );
 3. Околен свят (приложение № 3 на наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН);
 4. Изобразително изкуство (приложение № 4 на наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН );
 5. Музика (приложение № 5 на наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН );
 6. Конструиране и технологии (приложение № 6 на наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН);
 7. Физическа култура (приложение № 7 на наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН ).

Чл. 68. (1) Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина, която се приема с решение на педагогическия съвет.

(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

(3) Програмната система трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от образователните направления по чл. 75, ал. 2;
 2. да отчита спецификата на детска градина № 171 „Свобода“ и на групите;
 3. да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.

(4) В програмната система се включват:

 1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
 2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
 3. тематично разпределение за всяка възрастова група;
 4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

Чл. 69. (1) Тематичното разпределение по чл. 76, ал. 4, т. 3 осигурява ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления по чл. 75, ал. 2 и включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.&

Прикачени документи

Правилник за дейността 09062022.pdf